Sin-dripped tongue


he’s such a fucking joke.


©